PL/Where to buy GTASA: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

7 April 2018

27 July 2017

14 August 2016

  • curprev 14:5414:54, 14 August 2016GabWas talk contribs 3,508 bytes +1,449 Tłumaczenie brzmi jak napisane po paru kieliszkach (jak można wersję gry HOOLIGAN przetłumaczyć na "chuligańską"? xD). Przebudowuję ponownie (zmieniając przy tym platformy na te popularne w PL) + dodaję od siebie ocenę do każdej platformy.

25 July 2016

15 July 2014