PL/onClientGUIChanged

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

To zdarzenie jest wywoływane kiedy memo lub pole tekstowe zostanie zmienione (przez gracza lub przy użyciu guiSetText).

Parametry

element theElement
  • theElement: Element który został zmieniony.


Źródło

Źródłem tego zdarzenia jest element który został zmieniony.

Przykład

Ten przykład tworzy pole tekstowe i wyświetla wiadomość, kiedy jego zawartość się zmieni

editBox = guiCreateEdit(0.3,0.1,0.4,0.1,"",true)
addEventHandler("onClientGUIChanged", editBox, function(element) 
   outputChatBox("Zawartość pola tekstowego to teraz: " .. guiGetText(element))
end)

lub

editBox = guiCreateEdit(0.3,0.1,0.4,0.1,"",true)
addEventHandler("onClientGUIChanged", editBox, function() 
   outputChatBox("Zawartość pola tekstowego to teraz: " .. guiGetText(source))
end)

Zobacz także

Zdarzenia GUI

Input

GUI


Funkcje zdarzeń po stronie klienta