PL/onClientGUIDoubleClick

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

To zdarzenie jest wywoływane kiedy gracz dwa razy kliknie element gui. Nie działa z przyciskami.

Parametry

string button, string state, int absoluteX, int absoluteY
 • button: nazwa przycisku myszy za pomocą którego element został kliknięty dwa razy
 • state: stan przycisku myszy. "down" lub "up".
 • absoluteX: oś X pozycji kursora, w pikselach, mierzona od lewej strony ekranu.
 • absoluteY: oś Y pozycji kursora, w pikselach, mierzona od góry ekranu

Źródło

Źródłem tego zdarzenia jest element GUI który został podwójnie kliknięty.

Przykład

Ten przykład wyświetla na czacie pseudonim klikniętego podwójnie gracza w gridliście

addEventHandler( "onClientResourceStart", getResourceRootElement( ),
  function ( )
    gridList = guiCreateGridList( 10, 200, 100, 50, false ) -- stwórz gridlistę
    local col = guiGridListAddColumn( gridList, "Gracze", .9 ) -- dodaj kolumnę "Gracze"

    local players = getElementsByType( "player" )
    for i, plr in pairs( players ) do -- pętla na wszystkich graczy
      local row = guiGridListAddRow( gridList ); -- dodaj wiersz dla gracza
      guiGridListSetItemText( gridList, row, col, getPlayerName( plr ), false, false ) -- zmień tekst wiersza
    end

    addEventHandler( "onClientGUIDoubleClick", gridList, doubleClickedName, false )
  end
);

function doubleClickedName( )
  local selectedRow, selectedCol = guiGridListGetSelectedItem( gridList ); -- pobierz kliknięty podwójnie wiersz w gridliście
  local playerName = guiGridListGetItemText( gridList, selectedRow, selectedCol ) -- pobierz jego tekst
  outputChatBox( "Kliknąłeś/aś podwójnie: " .. playerName ) -- wyświetl tekst z gridlisty
end

Zobacz także

Zdarzenia GUI

Input

GUI


Funkcje zdarzeń po stronie klienta