PL/Użyteczne Funkcje

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Package-x-generic.png Nie zapomnij, aby zerknąć na Useful Classes

Na tej stronie znajdziesz użyteczne klasy zrobione przez użytkowników, które nie są zawarte w czystym MTA
Contributors: Did you create a page but it's not on this list? Confused? Read: Adding Pages to Categories and Templates

Na tej stronie znajdziesz listę użytecznych funkcji stworzonych przez użytkowników które nie są zawarte w domyślnym MTA. Jej celem jest dostarczenie użytecznych funkcji które mogą Ci się przydać podczas skryptowania, dzięki czemu nie musisz pisać ich od nowa.


 • attachEffect » Ta funkcja pozwala na przyczepienie efektu do elementu.
 • bindControlKeys » Ta funkcja pozwala do powiązanie Ci każdego kliknięcia z inną funkcją. Omija małą restrykcję MTA.
 • callClientFunction » Ta funkcja pozwala na wywołanie jakiejkolwiek funkcji strony klienta ze strony serwera.
 • callServerFunction » Ta funkcja pozwala na wywołanie jakiejkolwiek funkcji strony serwera ze strony klienta.
 • capitalize » Ta funkcja przerabia wszystkie litery na duże.
 • centerWindow » Ta funkcja przesuwa okienko CEGUI na środek ekranu i sprawia że jest responsywne na każdej rozdzielczości.
 • Check » Ta funkcja sprawdza czy argumenty są prawidłowe i wywołuje funkcje error jeśli jakiś nie jest.
 • convertNumber » Ta funkcja konwenteruje i formatuje duże liczby.
 • convertServerTickToTimeStamp » Ta funkcja konwenteruje serwerowe ticki do unixowego czasu.
 • convertTextToSpeech » Ta funkcja konwenteruje tekst do mowy w dowolnym języku.
 • coroutine.resume » Ta funkcja aplikuje małą poprawkę na współgrające ukryte wiadomości o błędach.
 • dxDrawAnimWindow » Ta funkcja rysuje animowane okienko 2D na ekranie.
 • dxDrawCircle » Ta funkcja rysuje okrąg z linii na ekranie.
 • dxDrawEmptyRectangle » Ta funkcja rysuje pusty prostokąt 2D na ekranie.</his span>
 • dxDrawGifImage » Ta funkcja symuluje efekt GIF używając obrazków 2D.
 • dxDrawImage3D » Ta funkcja rysuje obrazek 3D w świecie GTA
 • dxDrawImageOnElement » Ta funkcja rysuje obrazek na jakimkolwiek elemencie.
 • dxDrawLoading » Ta funkcja rysuje pasek postępnu na ekranie.
 • dxDrawRectangle3D » Ta funkcja rysuje prostokąt 3D w świecie GTA.
 • dxDrawTextOnElement » Ta funkcja rysuje tekst na jakimkolwiek elemencie.
 • dxGetFontSizeFromHeight » Ta funkcja wylicza wielkość czcionki z podanej wysokości.
 • dxGetRealFontHeight » Ta funkcja wylicza wysokość czcionki.
 • findRotation » Ta funkcja wylicza rotację z punktu A do punktu B
 • FormatDate » Ta funkcja tworzy datę w oparciu o ciąg znaków.
 • generateString » Ta funkcja generuje losowy ciąg znaków.
 • generateRandomASCIIString » Ta funkcja zwraca losowy ciąg znaków który używa znaków ASCII
 • getAge » Ta funkcja wylicza wiek na podstawie daty urodzenia
 • getAlivePlayers » Ta funkcja zwraca tabelę z żywymi graczami po stronie klienta.
 • getAlivePlayersInTeam » Ta funkcja zwraca tabelę z żywymi graczami w drużynie.
 • getBanFromName » Ta funkcja zwraca element Ban na podstawie nazwy gracza.
 • getBoundControls » Ta funkcja zwraca listę klawiszy przypisanych do funkcji.
 • getCurrentFPS » Ta funkcja zwraca liczbę klatek na sekundę w jakiej uruchomione jest GTA
 • getCursorMoveOn » Ta funkcja zwraca w którą stronę porusza się kursor.
 • getDistanceBetweenPointAndSegment2D » Ta funkcja wylicza odległość pomiędzy linią 2D i punktem na ekranie.
 • getEasterDate » Ta funkcja zwraca datę wielkanocy w podanym roku.
 • getElementSpeed » Ta funkcja zwraca prędkość elementu w m/s, km/h lub mph.
 • getElementsInDimension » Ta funkcja zwraca listę elementów znajdujących się w wybranym wymiarze.
 • getElementsWithinMarker » Ta funkcja zwraca listę elementów które znajdują się w markerze.
 • getJetpackWeaponsEnabled » Ta funkcja zwraca tabelę broni których da się używać podczas korzystania z jetpacka.
 • getKeyFromValueInTable » Ta funkcja zwraca klucz dla wybranej wartości w tabeli.
 • getOffsetFromXYZ » Ta funkcja pozwala na wyliczenie odległości pomiędzy elementem a wybraną wartością.
 • getOnlineAdmins » Ta funkcja zwraca tabelę zawierającą administratorów online.
 • getPedMaxHealth » Ta funkcja zwraca maksymalną ilość życia NPC wyliczając ją na podstawie jego statystyk.
 • getPedMaxOxygenLevel » Ta funkcja zwraca maksymalną ilość powietrza NPC na podstawie jego statystyk.
 • getPlayerFromNamePart » Ta funkcja zwraca gracza na podstawie części jego nazwy.
 • getPlayerFromSerial » Ta funkcja zwraca gracza na podstawie serialu.
 • getPlayersInGroup » Ta funkcja zwraca wszystkich graczy w drużynie.
 • getRandomVehicle » Ta funkcja zwraca losowy pojazd.
 • getPlayerAcls » Ta funkcja zwraca listę wszystkich tabel ACL na serwerze.
 • getPlayersByData » Ta funkcja zwraca listę graczy którzy mają ustawioną wybraną wartość.
 • getPlayersInPhotograph » Ta funkcja zwraca listę wszystkich graczy na fotografii.
 • getPointFromDistanceRotation » Ta funkcja zwraca punkt na podstawie punktu startowego, rotacji i dystansu.
 • getResourceSettings » Ta funkcja zwraca tabelę ustawień zasobu.
 • getResourceScripts » Ta funkcja zwraca tabelę zawierającą wszystkie skryptu zasobu.
 • getRGColorFromPercentage »Ta funkcja zwraca dwie wartości reprezentujące czerwony i zielony na podstawie procenta.
 • getScreenRotationFromWorldPosition » Ta funkcja zwraca rotację ekranu na podstawie pozycji w świecie GTA.
 • getTeamFromColor » Ta funkcja zwraca drużynę na podstawie koloru.
 • getTeamWithFewestPlayers » Ta funkcja zwraca drużynę która ma najmniej graczy.
 • getTimestamp » Ta funkcja zwraca UNIXowy timestamp na podstawie daty i godziny.
 • getValidVehicleModels » Ta funkcja zwraca tabelę wszystkich poprawnych modeli pojazdów.
 • getVehicleRespawnPosition » Ta funkcja zwraca pozycję odrodzenia wybranego pojazdu.
 • getVehiclesCountByType » Ta funkcja zwraca liczbę pojazdów danego typu.
 • getXMLNodes » Ta funkcja zwraca wszystkie dzieci węzła XML
 • getGridListRowIndexFromText » Ta funkcja zwraca wiersz gridlisty na podstawie tekstu.
 • guiComboBoxAdjustHeight » Ta funkcja dostosowywuje wysokość rozwijanej listy CEGUI.
 • guiGridListGetSelectedText » Ta funkcja zwraca tekst wybranego wiersza w gridliście.
 • guiGridListAddPlayers » Ta funkcja dodaje wszystkich graczy online do gridlisty.
 • IfElse » Ta funkcja zwraca jedną z dwóch wartości na podstawie warunku
 • isCursorOnElement » Ta funkcja sprawdza czy kursor jest na danym elemencie.
 • isElementInPhotograph » Ta funkcja sprawdza czy dany element jest na fotografii.
 • isElementInRange » Ta funkcja pozwala sprawdzić czy dany element jest w wybranym zasięgu od punktu.
 • isElementMoving» Ta funkcja sprawdza czy element się porusza.
 • isElementWithinAColShape» Ta funkcja sprawdza czy element jest w siatce kolizji.
 • isLeapYear » Ta funkcja sprawdza czy podany rok jest rokiem przestępnym.
 • isMouseInPosition » Ta funkcja sprawdza czy kursor jest w prostokątnej pozycji.
 • isPedAiming» Ta funkcja sprawdza czy NPC aktualnie celuje z broni.
 • isPedDrivingVehicle » Ta funkcja sprawdza czy NPC prowadzi samochód.
 • isPlayerInACL » Ta funkcja sprawdza czy gracz jest w grupie ACL.
 • isPlayerInTeam » Ta funkcja sprawdza czy gracz jest w wybranej drużynie.
 • isSoundFinished » Ta funkcja sprawdza czy odtwarzanie dźwięku już się zakończyło.
 • isVehicleEmpty » Ta funkcja sprawdza czy pojazd jest pusty.
 • isVehicleOccupied » Ta funkcja sprawdza czy dany pojazd jest okupywany.
 • isVehicleOnRoof » Ta funkcja sprawdza czy pojazd jest na dachu.
 • isPedAimingNearPed » Ta funkcja jest podobna do isPedAiming ale korzysta z siatki kolizji do większej precyzji.
 • isTextInGridList » Ta funkcja sprawdza czy dany tekst istnieje w gridliście.
 • iterElements » Ta funkcja zwraca "oszczędzający czas" iterator dla Twoich pętli for.
 • isValidMail » Ta funkcja sprawdza czy podany email jest prawidłowy.
 • mathNumber » Ta funkcja jest obejściem dla operacji zmiennoprzecinkowych z precyzją 24 bitów po stronie klienta.
 • math.hypot » Ta funkcja zwraca przeciwprostokątną dla trójkąta na podstawie boku x i y.
 • math.percent » Ta funkcja zwraca procent z dwóch wartości liczbowych.
 • math.round » Zaokrągla liczbę po przecinku w wybrany sposób.
 • multi_check » Ta funkcja sprawdza czy w tabeli znajduje się element.
 • onVehicleWeaponFire » Ta funkcja implementuje zdarzenie które wykona się gdy gracz wystrzeli z broni siedząc w samochodzie.
 • rangeToTable » Ta funkcja konwenteruje zakres ciągu znaków do tablicy
 • refreshResource » Ta funkcja odświeża Twój zasób, jeśli zmieniłeś jakiś plik.
 • removeHex » This function is used to remove hex color codes from strings.
 • renameAclGroup » Ta funkcja zmienia nazwę grupy ACL.
 • RGBToHex » Ta funkcja konwenteruje format RGB do HEX.
 • secondsToTimeDesc » Ta funkcja konwenteruje sekundy do przyjaznego ciągu znaków.
 • setAccountName » Ta funkcja służy do zmiany nazwy istniejącego konta.
 • setElementSpeed » Ta funkcja pozwala ustawić prędkość elementu w jednostce kph lub mph.
 • setTableProtected » Ta funkcja chroni tabelę i czyni ją tabelą tylko do odczytu
 • setVehicleGravityPoint » Ta funkcja ustawia grawitację pojazdu w trójwymiarowym kierunku i sile.
 • smoothMoveCamera » Ta funkcja pozwala na zrobienie kinematycznego lotu kamerą.
 • string.count » Ta funkcja wylicza ilość wystąpień danego ciągu znaków w ciągu znaków.
 • string.explode » Ta funkcja dzieli ciąg znaków na kawałki używając podanego seperatora i umieszcza kawałki w tabeli.
 • switch » Ta funkcja pozwala na kontrolowanie działania programu używając wyrażenia, liczby lub wartości logicznej.
 • table.copy » Ta funkcja kopiuje tabele.
 • table.compare » Ta funkcja sprawdza czy dwie tabele są takie same.
 • table.empty » Ta funkcja sprawdza czy tabela jest pusta.
 • table.map » Ta funkcja zmienia każdą wartość w tabeli na wartość zwrotną danej funkcji.
 • table.merge » Ta funkcja łączy ze sobą dwie lub więcej tabel.
 • table.random » Ta funkcja zwraca losową wartość z tabeli.
 • table.size » Ta funkcja zwraca wielkość tabeli.
 • table.removeValue » Ta funkcja usuwa wybraną wartość z tabeli.
 • toHex » Ta funkcja konwenteruje numer dziesiętny na szestnastkowy.
 • unbindControlKeys »Ta funkcja pozwala usunąć daną funkcjonalność z danego kliknięcia klawisza. Używaj tej funkcji z: bindControlKeys.
 • var dump » Ta funkcja wyświetla informacje o jednej lub większej ilości wartości za pomocą outputConsole.
 • wavelengthToRGBA » Ta funkcja konwenteruje fizyczną długość fal światła na kolor RGB.