PL/getValidPedModels

From Multi Theft Auto: Wiki
Jump to navigation Jump to search

Ta funkcja zwraca wszystkie prawidłowe modele NPC.

Składnia

table getValidPedModels ( )

Wartości zwrotne

Zwraca tabelę z wszystkimi prawidłowymi modelami NPC.

Przykład

Ta funkcja sprawdza czy podany model jest prawidłowy.

Click to collapse [-]
Serwer
function isValidSkin( thePlayer, command, specifiedSkin ) -- zdefiniujmy funkcję
  if ( specifiedSkin ) then -- jeśli zdefiniowano skórkę
    local allSkins = getValidPedModels ( ) -- pobierzmy wszystkie prawidłowe modele
    local result = false -- Definicja wyniku, na razie fałsz
    for key, skin in ipairs( allSkins ) do -- Sprawdźmy wszystkie skórki
      if skin == tonumber( specifiedSkin ) then -- Jeśli skórka odpowiada temu wybranemu modelowi, jest prawidłowy
        result = skin -- Więc ustawmy go jako wynik
        break -- zakończmy pętlę, mamy już wynik
      end
    end
    if ( result ) then -- Jeśli mamy wynik
      outputChatBox( tostring( skin ) .. " jest prawidłowym ID skórki.", thePlayer, 0, 255, 0 ) -- Jeśli jest prawidłowy, wyświetlmy go
    else -- Jeśli nie uzyskaliśmy wyniku
      outputChatBox( specifiedSkin .. " nie jest prawidłowym ID skórki.", thePlayer, 0, 255, 0 ) -- Brak wyniku, jeśli jest nieprawidłowy
    end
  else -- Jeśli nie ustawiono ID skórki
    outputChatBox( "Podaj ID skórki do sprawdzenia!", thePlayer, 255, 0, 0 ) -- Przekażmy to graczowi
  end
end
addCommandHandler("checkskin",isValidSkin) -- przypiszmy komendę 'checkskin' do funkcji isValidSkin

Zobacz także